دوستون دارم جیگر های من

دخترم رمیصا جون ، پسرم مانی جون